Đề cương giải phẫu bệnh

Câu 1: Các mức độ tổn thương của tế bào và mô.

1. Các mức độ tổn thương của tế bào:

Tổn thương cơ bản của tế bào là những hình thức phản ứng khác nhau của tế bào đối với những tác nhân xâm phạm làm biến đổi sự cân bằng sinh học bình thường của tế bào khiến ảnh hưởng đến sự sống của tế bào.

Tổn thương của tế bào tùy thuộc vào tính chất, cường độ và thời gian tác động của từng loại tác nhân.

Các tổn thương tế bào có thể chia làm 3 mức độ khác nhau:

Tổn thương khả hồi: Tế bào có khả năng tái hợp lại cân bằng sinh vật bình thường khi tác nhân xâm phạm yếu, tác động ở giai đoạn mẫn cảm. Các bào quan chủ yếu cho sự sống của tế bào không bị xâm nhập.

Tổn thương có nguy cơ gây chết tế bào: Sự cân bằng sinh học bị rối loạn trầm trọng, có khả năng phục hồi chậm hoặc không phục hồi dẫn tới sự hoại tử tế bào hoặc có thể tạo nên 1 cân bằng sinh học mới. Nở to, teo đét hoặc thay hình của tế bào là biểu thị trạng thái cân bằng sinh học mới của tế bào.

Tổn thương bất khả hồi: Là những tổn thương không có khả năng hồi phục hoặc tạo nên 1 trạng thái cân bằng sinh học mới, tổn thương tất yếu dẫn tới sự hoại tử tế bào.

2. Các mức độ tổn thương của mô:

Khi tổn thương tế bào không nhiều và phân tán trong mô, mô đó sẽ biến đổi rất ít về vi thể mà thực tế không thay đổi về đại thể và chức năng. Ngược lại, mô sẽ biến đổi rõ rệt cả về vi thể, đại thể và chức năng khi tổn thương tế bào lan rộng.